W dniu 9 grudnia 2020 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy
w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Łubnice.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz w sprawie zmiany uchwały nr XII/76/19 Rady Gminy Łubnie z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Łubnice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 11. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Łubnice.
 12. Interpelacje i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski i informacje.