W dniu 30 grudnia 2020 roku o godzinie 12:00 w Centrum Kultury w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Łubnice.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2021 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 12 listopada 2020 r. na uchwałę nr XV/45/07 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski i informacje.