Ogłoszenie nr 540403620-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.
Łubnice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 766766-N-2020
Data: 15.12.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Łubnice, Krajowy numer identyfikacyjny 83040966600000, ul. Łubnice  66, 28-232  Łubnice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 659 236, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: - 20.000,00 PLN Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19 stycznia 2021 r. do godz. 10.00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Łubnice: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju – Oddział Łubnice nr rachunku: 05 8517 0007 0060 0000 0026 0029 z adnotacją: Wadium w przetargu: „Rewaloryzacja zabytkowego parku „Lipiny” wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku po GS „SCH” w Łubnicach oraz instalacją monitoringu wizyjnego” Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: - 20.000,00 PLN Wadium należy wnieść w terminie do dnia 21 stycznia 2021 r. do godz. 10.00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Łubnice: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju – Oddział Łubnice nr rachunku: 05 8517 0007 0060 0000 0026 0029 z adnotacją: Wadium w przetargu: „Rewaloryzacja zabytkowego parku „Lipiny” wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku po GS „SCH” w Łubnicach oraz instalacją monitoringu wizyjnego” Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Iv
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 19.01.2021, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: 21.01.2021, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy muszą być zgodne z treścią art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
W ogłoszeniu powinno być: „1. Zamawiający przewiduje, ponadto poza przypadkami wskazanymi w SIWZ oraz w umowie, możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz art. 15r ust. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842). 2. Wykonawca ma prawo występowania do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę treści zawartej umowy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy: 1) w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, stosownie do zmiany tej stawki w odniesieniu do robót objętych nową stawką; 2) w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 3) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 4) w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia sporządzenia aneksu do umowy, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów oraz otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa poniżej. 5. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 5 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 5, wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku zawierającego: 1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2 wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2 na ofertową kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej; 2) w przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4 wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian zasad, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4 na ofertową kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianami zasad, o których mowa wyżej. 6. Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów księgowych dokumentów źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany. 7. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4 nie mogą następować częściej niż co 12 miesięcy, z tym, że po raz pierwszy ewentualna zmiana wynagrodzenia w tych przypadkach może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. 8. Zmiany umowy nie mogą naruszać ustawy - Prawo zamówień publicznych i mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy.”

INFOMRACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540551261-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.
Łubnice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 766766-N-2020
Data: 15.12.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Łubnice, Krajowy numer identyfikacyjny 83040966600000, ul. Łubnice 66, 28-232 Łubnice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 659 236, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na rewitalizacji zabytkowego parku o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej, b) kierownikami robót posiadających uprawnienia: • do kierowania pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru – zgodnie z art. 37b ustawy o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj.: - osobą, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru, - osobą, która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, ma doświadczenie polegające na udziale, przez co najmniej 9 miesięcy, w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury. • do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, • do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności drogowej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej, b) kierownikami robót posiadających uprawnienia: • do kierowania pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru – zgodnie z art. 37b ustawy o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj.: - osobą, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru, - osobą, która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, ma doświadczenie polegające na udziale, przez co najmniej 9 miesięcy, w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury. • do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, • do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności drogowej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 30.12.2020, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 19.01.2021, godz. 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: - 20.000,00 PLN Wadium należy wnieść w terminie do dnia 30 grudnia 2020 r. do godz. 10.00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Łubnice: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju – Oddział Łubnice nr rachunku: 05 8517 0007 0060 0000 0026 0029 z adnotacją: Wadium w przetargu: „Rewaloryzacja zabytkowego parku „Lipiny” wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku po GS „SCH” w Łubnicach oraz instalacją monitoringu wizyjnego” Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: - 20.000,00 PLN Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19 stycznia 2021 r. do godz. 10.00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Łubnice: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju – Oddział Łubnice nr rachunku: 05 8517 0007 0060 0000 0026 0029 z adnotacją: Wadium w przetargu: „Rewaloryzacja zabytkowego parku „Lipiny” wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku po GS „SCH” w Łubnicach oraz instalacją monitoringu wizyjnego” Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

 

Ogłoszenie nr 540545294-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.
Łubnice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 766766-N-2020
Data: 15.12.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Łubnice, Krajowy numer identyfikacyjny 83040966600000, ul. Łubnice 66, 28-232 Łubnice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 659 236, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: brak daty zakończenia
W ogłoszeniu powinno być: 30.09.2022

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 30.09.2022

 

Ogłoszenie nr 766766-N-2020 z dnia 15.12.2020 r.

Gmina Łubnice: „Rewaloryzacja zabytkowego parku „Lipiny” wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku po GS „SCH” w Łubnicach oraz instalacją monitoringu wizyjnego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
„Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno–gospodarczej miejscowości Łubnice” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.5. – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łubnice, krajowy numer identyfikacyjny 83040966600000, ul. Łubnice  66 , 28-232  Łubnice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 659 236, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lubnice.eu, www.biplubnice.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wersja papierowa
Adres:
Urząd Gminy, Łubnice 66A, 28-232 Łubnice
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rewaloryzacja zabytkowego parku „Lipiny” wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku po GS „SCH” w Łubnicach oraz instalacją monitoringu wizyjnego”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji inwestycji pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku „Lipiny” wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku po GS „SCH” w Łubnicach oraz instalacją monitoringu wizyjnego” w skład, której wchodzą następujące zadania: a) Poprawa funkcjonalno-przestrzenna poprzez rewaloryzację zabytkowego Parku „Lipiny” w Łubnicach polegająca na rewaloryzacji reliktów ogrodu pałacowego w miejscowości Łubnice w obrębie działki nr 199 o powierzchni 4.77 ha. m.in. poprzez budowę nawierzchni utwardzonych alei parkowych pieszych i pieszo-jezdnych, konserwację reliktów fundamentów zabytkowego pałacu, instalację elementów małej architektury parkowej, budowę sieci oświetlenia terenu oraz rekonstrukcja i rewitalizacja szaty roślinnej parku poprzez konserwację i dokonanie nasadzeń roślinności niskiej oraz wysokiej, a także budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej na działkę 199. b) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na centrum informacji turystycznej oraz izby pamięci regionalnej wraz z zagospodarowaniem terenu polegające na przebudowie budynku dawnego skupu żywca na Centrum Informacji Turystycznej wraz z przebudową przyłączy infrastruktury technicznej (na działkach nr 265 i 436/3) i budową zbiornika na ścieki bytowe na działce nr ew. 199. zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, c) Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Łubnice poprzez zakup i montaż monitoringu polegające na instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV) w miejscach publicznych na działkach ew. nr 199, 198/16, 272/2, 198/39, 198/7, 280/1, 280/2 zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45200000-2
45112710-5
45112711-2
45311000-0
45111291-4
77211500-7
77211400-6
77211600-8
45233260-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: . Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na rewitalizacji zabytkowego parku o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej, b) kierownikami robót posiadających uprawnienia: • do kierowania pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru – zgodnie z art. 37b ustawy o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj.: - osobą, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru, - osobą, która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, ma doświadczenie polegające na udziale, przez co najmniej 9 miesięcy, w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury. • do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, • do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do SIWZ, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 6.3. Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 5.4. SIWZ wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: - 20.000,00 PLN Wadium należy wnieść w terminie do dnia 30 grudnia 2020 r. do godz. 10.00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Łubnice: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju – Oddział Łubnice nr rachunku: 05 8517 0007 0060 0000 0026 0029 z adnotacją: Wadium w przetargu: „Rewaloryzacja zabytkowego parku „Lipiny” wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku po GS „SCH” w Łubnicach oraz instalacją monitoringu wizyjnego” Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena ryczałtowa brutto 60,00
długość okresu gwarancji/rękoj 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy muszą być zgodne z treścią art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Załączniki na stronie BIP Urzędu - http://www.biplubnice.pl/artykuly/1637