Od dnia 1 października 2019 roku Urząd Gminy przyjmuje zgłoszenia na świadczenie
usług beczkowozem asenizacyjnym w zakresie odbierania nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych (szamb) oraz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 690421058.

Stawka za usługę:

 • asenizacyjną wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szambo)
  wynosi 23,00 zł z VAT za 1 m 3 ze zbiorników na terenie Gminy Łubnice, z tym, że minimalna stawka za jednorazowy wywóz nie może być niższa niż równowartość wywozu 2,5 m3 ścieków.

 • wywozu osadu z jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 150,00 zł netto + 8 % VAT.

pdf-979 badanie_wody-2023-03-09.pdf - Pobrany Pobieranie-979 102

pdf-966 badanie_wody-2023-02-10.pdf - Pobrany Pobieranie-966 141

pdf-863 badanie_wody-2022-09-08.pdf - Pobrany Pobieranie-863 292

pdf-828 badanie_wody-2022-05-30.pdf - Pobrany Pobieranie-828 425

pdf-812 badanie_wody-2022-04-20.pdf - Pobrany Pobieranie-812 442

pdf-811 badanie_wody-2022-04-14.pdf - Pobrany Pobieranie-811 474

pdf-793 badanie_wody-2022-13-11.pdf - Pobrany Pobieranie-793 546

pdf-764 badanie_wody-2021-12-20.pdf - Pobrany Pobieranie-764 706

pdf-732 badanie_wody-2021-11-04.pdf - Pobrany Pobieranie-732 804

pdf-724 badanie_wody-2021-10-21.pdf - Pobrany Pobieranie-724 815

pdf-722 badanie_wody-2021-10-12.pdf - Pobrany Pobieranie-722 804

pdf-705 badanie_wody-2021-08-30.pdf - Pobrany Pobieranie-705 918

pdf-702 badanie_wody-2021-08-19.pdf - Pobrany Pobieranie-702 905

pdf-692 badanie_wody-2021-07-05.pdf - Pobrany Pobieranie-692 965

pdf-691 badanie_wody-2021-06-22.pdf - Pobrany Pobieranie-691 974

pdf-614 badanie_wody-2021-04-12.pdf - Pobrany Pobieranie-614 1 054

pdf-610 badanie_wody-2021-03-25.pdf - Pobrany Pobieranie-610 1 152

pdf-608 badanie_wody-2021-02-15.pdf - Pobrany Pobieranie-608 1 138

pdf-603 badanie_wody-2021-02-02.pdf - Pobrany Pobieranie-603 1 142

pdf-517 badanie_wody-2020-09-22.pdf - Pobrany Pobieranie-517 1 372

pdf-513 badanie_wody-2020-08-20.pdf - Pobrany Pobieranie-513 1 414

pdf-503 badanie_wody-2020-07-14.pdf - Pobrany Pobieranie-503 1 496

pdf-501 badanie_wody-2020-07-02.pdf - Pobrany Pobieranie-501 1 517

pdf-472 badanie_wody-2020-05-20.pdf - Pobrany Pobieranie-472 1 509

pdf-465 badanie_wody-2020-05-12.pdf - Pobrany Pobieranie-465 1 566

pdf-437 badanie_wody-2020-02-18.pdf - Pobrany Pobieranie-437 1 769

pdf-436 badanie_wody-2020-02-06.pdf - Pobrany Pobieranie-436 1 720

pdf-432 badanie_wody-2020-01-28.pdf - Pobrany Pobieranie-432 1 743

pdf-397 badanie_wody-2019-12-23.pdf - Pobrany Pobieranie-397 1 858

pdf-389 badanie_wody-2019-12-13.pdf - Pobrany Pobieranie-389 1 821

pdf-388 badanie_wody-2019-12-12.pdf - Pobrany Pobieranie-388 1 846

pdf-371 badanie_wody-2019-10-30.pdf - Pobrany Pobieranie-371 1 944

pdf-369 badanie_wody-2019-10-11.pdf - Pobrany Pobieranie-369 1 863

pdf-335 badanie_wody-2019-08-19.pdf - Pobrany Pobieranie-335 1 902

pdf-315 badanie_wody-2019-07-19.pdf - Pobrany Pobieranie-315 1 940

pdf-314 badanie_wody-2019-07-09.pdf - Pobrany Pobieranie-314 1 973

pdf-288 badanie_wody-2019-05-29.pdf - Pobrany Pobieranie-288 1 968

pdf-275 badanie_wody-2019-05-13.pdf - Pobrany Pobieranie-275 1 943

pdf-270 badanie_wody-2019-04-24.pdf - Pobrany Pobieranie-270 2 063

pdf-269 badanie_wody-2019-03-11.pdf - Pobrany Pobieranie-269 2 043

pdf-268 badanie_wody-2019-02-28.pdf - Pobrany Pobieranie-268 2 095

pdf-267 badanie_wody-2019-01-22.pdf - Pobrany Pobieranie-267 2 014

 1. Uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej
  Aby uzyskać takie warunki, należy w Urzędzie Gminy Łubnice złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej wraz z aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości objętej wnioskiem.
  Jeśli przyłącze musi przebiegać przez sąsiednie działki, starający się o jego budowę inwestor musi uzyskać także pisemną lub notarialną zgodę ich właścicieli. Warunki wydane przez zakład będą zawierały wykaz czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na korzystanie z wodociągu i są podstawą do sporządzenia projektu.

 2. Wykonać projekt przyłącza wodociągowego
  Wykonanie projektu przyłącza należy zlecić projektantowi mającemu stosowne uprawnienia a następnie uzgodnić go przez Urząd Gminy Łubnice. Projekt z uzgodnieniami jest ważny przez trzy lata.

 3. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza
  Zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza należy zgłosić w urzędzie gminy na 7 dni przed planowanym terminem przystąpienia do robót.

 4. Budowa przyłącza wodociągowego
  Budowę przyłącza można zlecić firmie wykonawczej specjalizującą się w tego typu robotach mającej wymagane uprawnienia. Przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu konieczny jest geodeta w celu wytyczenia trasy przyłącza a w następnym etapie do sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza czyli sprawdzenia czy jego przebieg jest zgodny z projektem i odnotowania na nim ewentualnych odchyleń. Po zakończeniu prac ale przed zasypaniem wykopu pracownik z zakładu wodociągowego musi sprawdzić czy wszystko zostało wykonane zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną co powinno zostać potwierdzone protokołem odbioru. Jest on podstawą do uruchomienia przyłącza i zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę między zakładem wodociągowym a właścicielem nieruchomości.

Załączniki do pobrania: