W zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łubnice

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022