ZAWIADOMIENIE

W dniu 30 listopada 2021 roku o godzinie  1200 w Centrum Kultury

w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
  własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących
  własność Gminy Łubnice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez
  nieruchomość położoną w miejscowości Słupiec, stanowiącą własność Gminy Łubnice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami
  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 13. Interpelacje i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski i informacje.